Çin Yasaları Portalı - CJO

Çin yasalarını ve resmi genel belgeleri İngilizce olarak bulun

İngilizceArapçaBasitleştirilmiş Çince)FlemenkçeFransızcaAlmancaHintçeİtalyanJaponcaKoreliPortekizceRusçaİspanyolcaİsveççeİbraniceEndonezceVietnamTaylandTürkceMalaya

SPC ve Singapur Yüksek Mahkemesi Arasında Yabancı Hukuka İlişkin Bilgiler Konusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı (2021)

中新两国最高法院关于法律查明问题的合作谅解备忘录

Belgelerin türü Kamu Açıklamaları

Düzenleyen kuruluş Yüksek Halk Mahkemesi

İlan tarihi Aralık 03, 2021

Uygulama kapsamı Nationwide

Konular Adli Yardım

Editör (ler) CJ Gözlemci

DIŞ HUKUK BİLGİLERİ HAKKINDA SİNGAPUR CUMHURİYETİ YÜKSEK MAHKEMESİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT MUTABAKATI
Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi ve Singapur Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi (her biri “Katılımcı” olarak anılacaktır ve topluca “Katılımcılar” olarak anılacaktır),
Çin Halk Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti arasındaki dostluk bağlarını geliştirmek, “Kuşak ve Yol” Girişimini ortaklaşa ilerletmek ve iki Devlet arasındaki yargı sektöründe pragmatik işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla,
Her iki Devletin mahkemelerine, uluslararası hukuk ve ticaret davalarında diğer Devletin hukukuna ilişkin sorunları belirlemede kolaylık sağlamak, yabancı yasalara ilişkin bilgilerin doğruluğunu ve yetkisini artırmak ve yargı kararlarının etkinliğini artırmak amacıyla,
Uluslararası hukuk ve ticaret davalarında yabancı hukuka ilişkin bilgiler konusunda ikili işbirliğini karşılıklı olarak güçlendirmeyi kabul etmiş ve aşağıdaki Mutabakat Zaptı'nı ("MOU") yapmış ve akdetmiştir:
Madde I Uygulama kapsamı
Çin Halk Cumhuriyeti ve Singapur Cumhuriyeti mahkemelerinin uluslararası hukuk ve ticaret davalarına karar verirken diğer Devletin hukukunu uygulaması gerekliyse, diğer Devletteki Katılımcıdan bilgi ve görüş bildirmesi talep edilebilir. Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca medeni ve ticari konularda veya bunlarla ilgili konularda kendi iç hukuku ve yargı uygulamaları hakkında.
Madde II Talepte bulunmaya yetkili makamlar
Bilgi ve görüş talebi, her zaman hukuk sorunlarını belirleyen bir mahkemeden ("Talep Eden Mahkeme") doğar. Talep yalnızca devam eden hukuk veya ticari işlemlerle bağlantılı olarak yapılabilir.
Madde III Bir talebin içeriği
Bilgi ve görüş talebi şunları içerecektir:
1. Talep Eden Mahkemenin adı;
2. Talebin yapıldığı davanın niteliği;
3. Talep edilen belirli yasal konular;
4. Talebin cevabının belirleneceği gerçekler, varsayımlar ve diğer yardımcı bilgiler.
Talep, tarafları veya taraf oldukları işlemleri özel olarak tanımlamayacaktır.
Madde IV Bir talebin iletilmesi
Çin Halk Cumhuriyeti mahkemelerinden gelen talepler, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi aracılığıyla Singapur Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesine iletilecektir; ve Singapur Cumhuriyeti mahkemelerinden gelen talepler, Singapur Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesine iletilecektir. İşbu Mutabakat Muhtırası'nın amaçları doğrultusunda, bilgi ve görüş talebinde bulunan Katılımcı "Talepte Bulunan Katılımcı", talebi alan Katılımcı ise "Alıcı Katılımcı" olarak anılacaktır.
Madde V Bir talebin alınması ve yanıtlanması
Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi, Singapur Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi aracılığıyla veya aracılığıyla iletilen talepleri alma ve bunlara yanıt verme yetkisine sahiptir.
Singapur Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi aracılığıyla veya aracılığıyla iletilen talepleri alma ve bunlara yanıt verme yetkisine sahiptir.
Madde VI Cevabın içeriği
Kabul Eden Katılımcı, Talep Eden Katılımcıya objektif ve tarafsız bir şekilde bilgi ve görüşlerini sunacaktır. Cevap, uygun olduğu şekilde, mümkün olduğunda talebin her bir yönünü yeterince ele alan ilgili bilgileri içerecektir. Bilgilerin doğru anlaşılması için gerekli görüldüğü ölçüde, yasal metinler, ilgili yargı içtihatları, yargı kararları, yargı yorumları ve mahkeme kararları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ek belge ile birlikte verilecektir.
Madde VII Bir yanıtın iletilmesi
Katılımcılar cevaplarını kendi prosedürlerine uygun olarak doğrudan birbirlerine ileteceklerdir.
Madde VIII Bilgi açıklamaları
Kabul Eden Katılımcı, Talep Eden Katılımcıdan talep hakkında daha fazla açıklama yapmasını talep edebilir. Bu tür açıklama talepleri, bu Mutabakat Muhtırası'nın IV. Maddesi uyarınca Talep Eden Katılımcıya iletilecektir.
Madde IX Cevap için Zaman Çizelgesi
Bilgi ve görüş talebine en kısa sürede cevap verilecektir. Ancak, talebin alınmasından itibaren altmış gün içinde cevap verilemezse, Kabul Eden Katılımcı, Talep Eden Katılımcıyı derhal bilgilendirecektir.
Kabul Eden Katılımcı, Talep Eden Katılımcıdan daha fazla açıklama talep ederse, açıklama talebine mümkün olan en kısa sürede yanıt verilecektir. Ancak, talebin alınmasından itibaren otuz gün içinde cevap verilemezse, Talep Eden Katılımcı, Kabul Eden Katılımcıyı derhal bilgilendirecektir.
Madde X Cevabın etkileri
1. Cevapta verilen bilgi ve görüşler sadece referans içindir ve devam eden veya gelecekteki herhangi bir davada veya herhangi bir şekilde herhangi bir hukuk sorununun belirlenmesinde Talep Eden Mahkemeyi bağlamaz. Talep Eden Mahkeme cevapta yer alan bilgi ve görüşleri kendi iç hukuk, uygulama ve teamüllerine uygun göreceği şekilde kullanabilir.
2.Şüpheden kaçınmak için:
a. Talep Eden Mahkeme, Kabul Eden Katılımcıdan alınan cevabı, talepte bulunulan davanın taraflarına sunma ve tarafları cevap hakkında beyanda bulunmaya davet etme hakkına sahip olacaktır; ve
b. Talep Eden Mahkeme, Talep Eden Katılımcı aracılığıyla, cevaptan doğan bilgi ve görüşler için ek taleplerde bulunma hakkına sahip olacaktır.
3. Alan Katılımcı, verilen bilgi ve görüşlerden sorumlu olmayacaktır.
Madde XI Cevap verme yükümlülüğünün istisnaları
Kabul Eden Katılımcı, talebe yanıt vermenin egemenliğine, güvenliğine veya kamu çıkarlarına zarar verebileceğini düşünürse, talebi reddedebilir, ancak bu durumu derhal Talep Eden Katılımcıya bildirecektir.
Madde XII Diller
1. Talep ve ekleri, Kabul Eden Katılımcının resmi dilinde olacak veya bu dile tercümesi ile birlikte sunulacaktır.
Cevap ve ekleri, Kabul Eden Katılımcının resmi dilinde olacak ve Talep Eden Katılımcının resmi diline tercümesi ile birlikte verilecektir.
3. Yukarıdaki 1. ve 2. fıkraların amaçları doğrultusunda, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesinin resmi dili Çincedir ve Singapur Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin resmi dili İngilizcedir. .
Madde XIII İrtibat organları
Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Mahkemesinin Uluslararası İşbirliği Departmanını tayin eder ve Singapur Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında irtibat organları olarak Yüksek Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünü atar. Katılımcılar arasındaki talepler ve cevaplar, bu irtibat kurumları tarafından belirtilen e-posta adresleri veya mutabık kalınan diğer yollarla iletilecektir.
Madde XIV Yabancı kanunların diğer ispat yolları ile ilişkiler
Bu Mutabakat Muhtırası, her iki Devletin mahkemelerinin uluslararası sözleşmeler, ikili anlaşmalar, iç hukuk veya uluslararası hukuk ve ticari işlemlerde diğer herhangi bir yolla diğer Devletin hukukuna ilişkin sorunları belirleme haklarına halel getirmeksizin uygulanacaktır.
Madde XV Anlaşmazlığın çözümü
Bu Mutabakat Muhtırası'nın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık, herhangi bir üçüncü taraf, mahkeme, mahkeme veya başka bir foruma atıfta bulunmaksızın, Katılımcılar arasında karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı dostane istişare yoluyla çözülecektir.
Madde XVI Değişiklikler
Bu Mutabakat Muhtırası, Katılımcıların karşılıklı rızası ile herhangi bir zamanda yazılı olarak değiştirilebilir. Katılımcılar tarafından üzerinde mutabık kalınan herhangi bir değişiklik, Katılımcılar tarafından kararlaştırılan tarihte yürürlüğe girecek ve bu Mutabakat Muhtırasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.
Herhangi bir değişiklik, değişiklik tarihinden önce veya bu tarihe kadar verilen veya alınan herhangi bir bilgi veya görüş talebine veya bunlara alınan herhangi bir yanıta halel getirmez.
Madde XVII Yürürlük ve fesih
Bu Mutabakat Muhtırası 3 Nisan 2022'de yürürlüğe girecektir. Her bir Katılımcı, diğer Katılımcıya yazılı bildirimde bulunarak bu Mutabakat Muhtırasını feshedebilir. Bu MOU, yazılı bildirimin alınmasından altı ay sonra sona erecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası, herhangi bir anlaşma veya kanun teşkil etmez ve Katılımcılar arasında ulusal veya uluslararası hukuk kapsamında yasal olarak bağlayıcı haklar veya yükümlülükler oluşturmaz.
Bu Mutabakat Muhtırası, 3 Aralık 2021 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Singapur Cumhuriyeti'nde her iki metin de eşit derecede geçerli olmak üzere biri Çince ve diğeri İngilizce olmak üzere iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

Bu İngilizce çeviri SPC Resmi Web Sitesinden alınmıştır.